Zpracování osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování

osobních údajů
(dále jen „Zásady“)

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace
ohledně zpracování osobních údajů.
2. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

a) Provozovatelem CYCOLOGY s.r.o., identifikační číslo 03496953, se sídlem Pražská 608/109,
Jablonec nad Nisou,466 01, e-mail: info@cycology.cz
b) Účastníkem fyzická osoba, která vyplní a odešle Provozovateli vyplněný registrační formulář z webu,
objednávku nebo se přihlásí k odběru newsletteru; a
c) Osobními údaji jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo, identifikační číslo
podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů,
včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů.
3. Provozovatel je právnickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění (Velkoobchod a
maloobchod) a za tímto účelem provozuje web www.cycology.cz, jehož součástí je e-shop. V rámci této služby
jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje:
a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele,
resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou
smlouvou; a
b) za účelem/účely uvedenými níže.
Provozovatel dále zpracovává Osobní údaje Účastníků také v souvislosti s marketingem Provozovatele.
4. Provozovatel je správcem Osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány správcem. Ke zpracovávaným
Osobním údajům bude mít přístup správce a poskytovatelé IT služeb BSSHOP s.r.o. a BHIT CZ s.r.o., kteří jsou
vázáni Zpracovatelskými smlouvami dle GDPR.

II. Účel zpracování Osobních údajů
1. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem (čl. 6
odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Provozovatel tak
musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);

b) k marketingovým účelům, aby Provozovatel co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a
obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává
Účastníkův jednoznačný souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;

c) k ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění
dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Účastníkem, plnění zákonných povinností,
které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace
Provozovatele jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Provozovatele pro případné soudní spory

d) ke svým oprávněným zájmům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, v souladu s § 7 odst.3 zákona č. 480/2004
Sb. Zákon o některých službách informační společnosti), v omezeném rozsahu též pro nabízení
produktů a služeb stávajícím klientům – v tomto případě Provozovatel zpracovává jen omezený rozsah
osobních údajů a nabízené produkty či služby souvisí s již čerpanými produkty či službami; takové
zpracování však ihned ukončíme v situaci, kdy proti němu odmítnete souhlas.

III. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování.
1. Na Účastníky, se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další
příslušné právní předpisy.
2. Účastník bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře, objednávky nebo přihlášením se
k odběru newsletteru započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.
3. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu
poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby
či produktu Provozovatele.
4. Poskytování Osobních údajů Provozovateli je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování
Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je
v určitých případech od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Provozovateli souhlas ke
zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Provozovatel v důsledku toho
odmítnul poskytovat své služby.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to
za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
6. V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Provozovatele budou Osobní údaje zpracovávány a
uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a
Účastníkem, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele.
7. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány
a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi
Provozovatelem a Účastníkem.
8. Po uplynutí lhůty uvedené v článku III. odst. 5, odst. 6 a odst. 7 Provozovatel Osobní údaje zlikviduje.
9. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
10. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
11. Osobní údaje Účastníků nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.
12. Osobní údaje Účastníků mohou být předávány těmto třetím osobám (dopravní společnost), Česká pošta, s.p., DPD
s.r.o., Geis Parcel CZ s.r.o., a to pouze za účelem řádného a včasného plnění dohodnutého smluvního závazku
mezi Provozovatelem a Účastníkem.
13. Osobní údaje Účastníků mohou být předávány společnosti Heureka Shopping s.r.o., a to pouze za účelem zaslání
dotazníku spokojenosti v rámci programu Ověřeno zákazníky, v případě uzavření smluvního závazku mezi
Provozovatelem a Účastníkem a nezaškrtnutím políčka Nesouhlasu.
14. Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
15. Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v datacentru Provozovatele.
16. Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies Provozovatele, společnosti Seznam.cz, a.s. a
Google LLC na jeho zařízení.

IV. Práva Účastníka související se zpracováváním
1. Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se
zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů
však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není
dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá
vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas
(tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v
platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře /zasláním odvolání na adresu Pražská
608/109, Jablonec nad Nisou, 46601 nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci.
2. Účastník má dále právo:

a. Být informován o zpracování svých Osobních údajů
i. Účastník je oprávněn od Provozovatele požadovat informace, zda jsou Osobní údaje
zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od
Provozovatele požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Provozovatele,
jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o
kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních
údajů, o oprávněných zájmech Provozovatele, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o
automatizovaném rozhodování a profilování.
ii. Pokud Provozovatel hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro
který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace
o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
b. Požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům

Účastník je od Provozovatele oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje
zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování,
kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu
uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od
Provozovatele opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto
zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji
Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování
a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků
takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů
do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií
zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě
dotčena práva a svobody jiných osob.
c. Na opravu poskytnutých Osobních údajů
i. Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné
skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat
opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných
Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

d. Na výmaz poskytnutých Osobních údajů

i. V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Provozovatel Osobní
údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou
pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Provozovatel Osobní údaje maže po uplynutí doby
nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit.
Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz
může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím
vyřízení bude Účastník detailně informován.

e. Na omezení zpracování Osobních údajů
i. Provozovatel zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by
však Účastník měl pocit, že Provozovatel např. překračuje výše stanovené účely, pro které
Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly
zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje
blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete
detailně informován.

f. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
i. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů
na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170
00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

3. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v
rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména
jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a. požádat Provozovatele o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@cycology.cz ;
b. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@cycology.cz, aby
Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy,
doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje
Účastníka. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým
podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4. Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese Pražská 608/109, Jablonec nad Nisou, 46601
nebo elektronicky na adrese info@cycology.cz .
5. Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel
povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem
na adrese Pražská 608/109, Jablonec nad Nisou, 46601.
6. Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované
informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
7. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných
Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
8. Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány, a nejsou využívány k profilaci nebo automatickému
rozhodování v oblasti marketingových aktivit Provozovatele.

V. Závěrečná ustanovení
1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České
republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých
v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

2. Účastníci, kteří prostřednictvím vyplnění registračního formuláře, zasláním objednávky nebo přihlášením se
k odběru newsletteru, poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou
souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak
neřídí.
3. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Účastníky e-
mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
4. Tyto Zásady nabývají účinnosti 25.5. 2018.

pozor
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací zde.

Ustawienia szczegółoweZezwól na wszystkoOdrzuć wszystko
popuplogo
CHCETE BÝT V OBRAZE?
ODEBÍREJTE NOVINKY CYCOLOGY
Stačí se přihlásit k odběru našeho pravidelného newsletteru a sleva 100 Kč na první nákup je vaše!
*Sleva lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč
CHCĘ RABATU