Warunki biznesowe i zażalenia

Ogólne warunki handlowe

Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej "OWH") regulują relacje między stronami Umowy Zakupu / Umowy Licencyjnej, z jednej strony sprzedawcą - CYCOLOGY sro, Identyfikator firmy: 03496953, numer identyfikacji podatkowej nr CZ3496953, z siedzibą pod adresem Pražská 608/109, 46601, Jablonec nad Nisou , zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sp. z oo C 34765  (zwanym dalej "Firmą"), a z drugiej strony Kupującym (zwanym dalej "Kupującym").

Więcej informacji na temat Spółki można znaleźć na stronie www.cycology.cz w sekcji "Kontakt".

Kupującym może być  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

Składając zamówienie, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, które stanowią integralną część umowy zakupu, oraz że wyraźnie się z nimi zgadza, w wersji obowiązującej w momencie wysłania zamówienia.

Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie www.decathlon.pl, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121)

3. Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich

Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter zostaje zawarta w momencie podania na stronie Sklepu internetowego w odpowiednim miejscu (pole z informacją „dodaj do subskrypcji” adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „+”.

Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:

Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy info@cycology.cz lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego regulaminu).

Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.

Zawarcie umowy sprzedaży

Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia: złożenie zamówienia po wcześniejszej  rejestracji w systemie E-sklepu;

Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.cycology.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. O dokonanej rejestracji Klient zostanie poinformowany osobnym komunikatem na stronie internetowej Sklepu.

Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu polega na dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie. W tym celu należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie internetowej Sklepu. W szczególności: (1) Klient wybiera produkt, który chce zamówić i dodaje go do koszyka, (2) w momencie kiedy wszystkie produkty znajdują się w koszyku należy kliknąć w pole „przejdź dalej”, (3) następnie Klient Sklepu zostanie przekierowany do podstrony, na której może: (A) zmienić dane osobowe, (B) wybrać sposób dostawy, (C) wybrać sposób płatności. Po upewnieniu się, że wszystkie podane informacje odpowiadają Klientowi, należy kliknąć w pole „zamów i zapłać”.

W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.    

W celu zminimalizowania szkód i zapewnienia bezproblemowego zaopatrzenia, Spółka zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru Kupującemu, który w ciągu jednego zamówienia i / lub jednego dnia zamówił towar o łącznej wartości przekraczającej 100 000 CZK włącznie. VAT, do momentu pełnego zapłacenia pełnej ceny zakupu. Gdy Kupujący zapłaci łączną cenę zakupu zakupionych towarów, Spółka rozpocznie wysyłkę zgodnie z wymaganiami Kupującego określonymi w zamówieniu.

Oferta złożona przez klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia

Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-sklepu w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 8.00-16.00.

Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-sklepu stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Do zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Informacje handlowe zamieszczone w E-sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

Dane osobowe

Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym.

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo CYCOLOGY sro, Identyfikator firmy: 03496953, numer identyfikacji podatkowej nr CZ3496953, z siedzibą pod adresem Revoluční 1668 / 49a, 46601, Jablonec nad Nisou , zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sp. z oo

Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator danych, którym jest Sprzedawca.

Zamawiający, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym administratora danych pisemnie na adres CYCOLOGY sro, Identyfikator firmy: 03496953, numer identyfikacji podatkowej nr CZ3496953, z siedzibą pod adresem Revoluční 1668 / 49a, 46601, Jablonec nad Nisou , zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sp. z oo

Reklamacje

Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: CYCOLOGY sro, Identyfikator firmy: 03496953, numer identyfikacji podatkowej nr CZ3496953, z siedzibą pod adresem Revoluční 1668 / 49a, 46601, Jablonec nad Nisou , zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sp. z oo

Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres info@cycology.cz. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji, takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych reklamacją i gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy info@cycology.cz, bądź listownie na adres sklepu:

CYCOLOGY sro, Identyfikator firmy: 03496953, numer identyfikacji podatkowej nr CZ3496953, z siedzibą pod adresem Revoluční 1668 / 49a, 46601, Jablonec nad Nisou , zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sp. z oo

W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

Rozpatrzenie reklamacji związanej ze świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni roboczych.

Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

Odstąpienie od umowy

Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (czternastu) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

 

CYCOLOGY sro, Identyfikator firmy: 03496953, numer identyfikacji podatkowej nr CZ3496953, z siedzibą pod adresem Revoluční 1668 / 49a, 46601, Jablonec nad Nisou , zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sp. z oo

 

         lub mailowo na adres: info@cycology.cz

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną - od dnia jej zawarcia.

Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.

W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie §7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni, i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

Informacje dodatkowe o składaniu zamówień

Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego klient korzysta ze sklepu www.cycology.pl spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 3.0 , Internet Explorer 7.0 , Chrome (każda wersja), Opera 2.0 bądź wersje wyższe.

Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH

Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.

Informacja dla klienta sklepu www.cycology.pl w jaki sposób może sprawdzić czy złożone zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:

Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamów i zapłać”. Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. Poprawki wprowadzamy za każdym razem potwierdzając też przez anulowanie pierwotnego zamówienia i złożenie kolejnego odpowiadającego Klientowi. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy info@cycology.cz

Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia.

Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:

Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Zmiany w regulaminie:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.

Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.pozor
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online: v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací zde.

Ustawienia szczegółoweZezwól na wszystkoOdrzuć wszystko
popuplogo
CHCETE BÝT V OBRAZE?
ODEBÍREJTE NOVINKY CYCOLOGY
Stačí se přihlásit k odběru našeho pravidelného newsletteru a sleva 100 Kč na první nákup je vaše!
*Sleva lze uplatnit při nákupu nad 1000 Kč
CHCĘ RABATU